Wobec nowych wyzwań duszpasterskich


    Wojna i okres powojenny znacznie wpłynęły na stan narodowościowo-wyznaniowy. Najpierw Niemcy wywieźli i zamordowali wielu Żydów, a następnie władze komunistyczne wywiozły na Ukrainę i Ziemie Zachodnie ludność łemkowską. Na opuszczonych terenach zasiedlili się Polacy wyznania rzymsko-katolickiego.Ponieważ liczba wiernych przekraczała możliwości jednego proboszcza, ks. Władysław Findysz złożył podanie o utworzenie nowych chrześcijańskich jednostek administracyjnych na bazach cerkiew punickich. Projekt ten został zaakceptowany i wprowadzony w życie. Utworzono więc kilka nowych parafii w m.in.  Skalniku, Grabiu, Krempnej, Myscowej. Pomimo nowych jednostek ks. Findysz musiał sprawować opiekę na całym terenie, gdyż nie było proboszczy do nowych parafii. Po ponad roku wszystkie nowe parafie otrzymały nowych proboszczy.
   

Na podstawie: "Pasterz i świadek"